صفحه نخست

back

نامه وزیر بهداشت 9

آدرس و شماره تماس

آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی، کوچه یازدهم( شهید خجسته)، شماره2

تلفن : 88339528 - 88006625    

نمابر: 88339529

olive

آدرس و شماره تماس

آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی، کوچه یازدهم( شهید خجسته) ، شماره 2
تلفن : 8833952888006625    

نمابر: 88339529